Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal: Vijf jaar Minerva


Minerva 2004 Volume 3 Nummer 1 Pagina 1 - 1

Zorgberoepen
Ere aan wie ere toekomt: het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) nam in 1998 het initiatief om voor jonge huisartsen in beroepsopleiding een speciaal tijdschrift te realiseren, 'Minerva'. Ook de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) steunde dit initiatief en nam de publicatie en de verzending samen met Huisarts Nu voor haar rekening. Het doel was eenvoudig, maar ambitieus: de klinisch relevante en goed onderbouwde studies zo snel mogelijk selecteren, duiden en publiceren met een aanbeveling voor de praktijk. Al gauw bleek dat het tijdschrift in een behoefte voorzag, maar dat het ICHO de financiële draagkracht niet op zich kon blijven nemen. Toen kwam de overheid over de brug en werd het mogelijk om de redactie uit te breiden met stafleden van de Franstalige universitaire centra voor huisartsgeneeskunde. Zo zag de Franstalige editie, 'Minerva-f ', het levenslicht.

 

Vanaf 2004 gaat ook het Intermutualistisch Agentschap (alle mutualiteiten tezamen) Minerva ondersteunen: dit gebeurt ook al in enkele van de ons omringende landen, zoals in Nederland met het Diagnostisch en Farmacotherapeutisch Kompas. Het resultaat is een unicum in België: academische centra, wetenschappelijke beroepsverenigingen (WVVH en SSMG), overheid én mutualiteiten werken samen aan de promotie van concrete, onafhankelijke en evidence-based informatie voor gezondheidswerkers.

 

Op dit ogenblik wordt Minerva verspreid onder meer dan 8 000 Vlaams- en Franstalige huisartsen, specialisten en apothekers. Uit dagelijkse contacten en uit onze beperkte enquête blijkt dat heel wat lezers enthousiast zijn over Minerva. Dit doet deugd, maar het verplicht ons tevens om door te zetten: blijvend hoge kwaliteit leveren op een onafhankelijke manier. Eén en ander brengt met zich mee dat een vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht om dit initiatief een breed draagvlak te geven.

 

Op gebied van kwaliteit kan ik u een sluitende garantie bieden. Ik blijf me tijdens iedere redactieraad verwonderen over de motivatie en vooral het niveau van de discussie als het over methodologie gaat. En last but not least is er de garantie op onafhankelijkheid.Voortaan worden we gefinancierd door zowel de overheid als de mutualiteiten. Sommige lezers zullen hierbij de wenkbrauwen fronsen. In de statuten van de vzw is een adviesraad voorzien die, zowel inhoudelijk, vormelijk als promotioneel commentaar geeft op de werking van Minerva. De redactie dient hiermee rekening te houden, maar zonder dat hierdoor de redactionele onafhankelijkheid in het gedrang komt. Daarover zal ik als hoofdredacteur zeer intens waken. Dit is immers een ‘conditio sine qua non’ om als redactie te kunnen functioneren. We zijn dat verplicht aan onze lezers. Deze onafhankelijkheid situeert zich ook ten opzichte van de farmaceutische industrie. De leden van de redactie tekenen een document dat hun onafhankelijkheid bevestigt. In Minerva verscheen hierover reeds enige malen een editoriaal, en ook in het volgende nummer wordt hieraan aandacht besteed. Minerva is na vijf jaar uitgegroeid tot een volwassen tijdschrift voor evidence-based medicine dat bij artsen en apothekers niet meer is weg te denken.

 

Het totale budget dat beschikbaar is voor onafhankelijke informatie is in België zeker nog te laag. Toch kunnen artsen en apothekers nu al beschikken over enkele belangrijke bronnen: het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, de Folia Pharmacotherapeutica, de Transparantie-fiches en de guidelines. Minerva heeft in dit aanbod ongetwijfeld een plaats. Nu het enthousiasme van de redactie schijnbaar zijn weerspiegeling vindt in het enthousiasme van de lezer en we gedragen worden door belangrijke actoren in het medisch landschap, lijkt de toekomst van Minerva verzekerd. Dank aan iedereen en alle organisaties die ons ondersteunen. Een rechtstaande ovatie voor alle redactieleden en het secretariaat.


M. De Meyere, Hoofdredacteur

 

Editoriaal: Vijf jaar Minerva

Auteurs

De Meyere M.
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Trefwoorden

WoordenlijstCommentaar

Commentaar