Resultaat met woordenlijst ( 0 )


inhoudsvaliditeit
Inhoudsvaliditeit veronderstelt dat er antwoord wordt gegeven op twee vragen, namelijk of het meetinstrument inderdaad meet wat we willen meten, en of alle dimensies of potentiële waarden van het te meten begrip vertegenwoordigd zijn in het meetinstrument. Een meetinstrument heeft een sterkere content validity naarmate gebruik ervan meer betekenisvolle meetresultaten geeft. Al te veel resultaten in de categorie ‘overige’ verminderen de validiteit.
validiteit, begripsvaliditeit, criteriumvaliditeit, face validity, externe validiteit, interne validiteit

Niet gevonden