Resultaat met woordenlijst ( 1 )


AMSTAR2-tool
Dit instrument bestaat uit 16 items die de kwaliteit beoordelen van de zoekstrategie, de rapportering, de analyse en de transparantie van een meta-analyse. De beoordeling van de methodologische kwaliteit resulteert in een van de vier klassen: hoog, matig, laag of uiterst laag. De items die worden nagegaan zijn: klinische vraag als PICO-vraag geformuleerd; vooraf geregistreerd studieprotocol; geïncludeerde onderzoeksdesigns; adequaat literatuuronderzoek; studieselectie door twee auteurs uitgevoerd; data-extractie door twee auteurs uitgevoerd; gemotiveerde exclusie van individuele studies; gedetailleerde beschrijving van de geïncludeerde studies; risico op bias van de geïncludeerde studies; financieringsbron van de primaire studies; geschiktheid van de meta-analytische methoden; impact van risico op bias van de geïncludeerde studies op de resultaten van de meta-analyse; rekening houden met het risico op bias bij de interpretatie van de resultaten; verklaring en bespreking van de waargenomen heterogeniteit; beoordeling van de aanwezigheid en de waarschijnlijke impact van publicatiebias; aangeven van financieringsbronnen en belangenvermenging.
AMSTAR-2
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Uit deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat microbiota toegankelijke koolhydraten (MAC’s) leiden tot een statistisch significante verbetering van de glykemie en andere cardiovasculaire risicofactoren bij type 2-diabetespatiënten. De klinische relevantie van het effect op deze intermediaire uitkomstmaten is echter nog onduidelijk. De resultaten zijn bovendien vaak zeer heterogeen en uit subgroepanalyses blijkt dat verder onderzoek op langere termijn in specifieke populaties noodzakelijk is om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Ook uit de umbrella reviews blijkt dat verder methodologisch kwalitatief onderzoek over voedingsinterventies bij type 2- diabetici noodzakelijk is.